سرور اختصاصی ایران

[D10-100] HP 4 Core
 • Xeon E5520 – 2.26 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 1×120GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • 500GB Traffic
[D10-110] HP 4 Core
 • Xeon E5520 – 2.26 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 1x1TB HDD+120GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • 500GB Traffic
[D10-120] Supermicro 4 Core
 • Xeon E3-1220 – 3.10 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 1x2TB HDD+120GB SSD Storage
 • SW RAID
 • 1Gbps PORT
 • 500GB Traffic
[D10-130] Supermicro 4 Core
 • Xeon E3-1220 – 3.10 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×2TB HDD+240GB SSD Storage
 • SW RAID
 • 1Gbps PORT
 • 500GB Traffic
[D10-300] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5520 - 2.26 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 120GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-310] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 1x240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-320] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-330] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x1TB HDD+240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-340] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-350] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x1TB HDD+500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-360] Supermicro 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x2TB HDD+240GB SSD Storage
 • SW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-400] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 16GB RAM
 • 1x120GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-410] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-420] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x1TB HDD+240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-430] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-440] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 23GB RAM
 • 1x1TB HDD+500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-450] Supermicro 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1×2TB HDD+240GB SSD Storage
 • SW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-500] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-510] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 48GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-520] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TBSSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-530] HP 8 Core
 • 2×Xeon E5630 - 2.53 Ghz CPU
 • 64 GB RAM
 • 1x240 SSD + 1x240 NVME Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-600] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 - 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240 SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-610] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 - 2.66 Ghz CPU
 • 48GB RAM
 • 2x500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-620] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5670 - 2.93 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-630] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5670 - 2.93 Ghz CPU
 • 96GB RAM
 • 1x240 SSD + 1x240 NVME Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-800] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240 SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-810] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-820] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2670 2.60 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 1x500 SSD + 1x500 NVME Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-830] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2670 2.60 GHz CPU
 • 128GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-900] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-910] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-920] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 96GB RAM
 • 1×500GB SSD + 1x500GBNVME Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-930] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660 2.20 GHz CPU
 • 128GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic

Powered by WHMCompleteSolution