{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی لینوکس ایران

IR Linux VPS 1 GB - ماهانه 2,000,000 ریال RAM 1 GB
CPU 1 vCores
Storage 20 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 2 GB - ماهانه 2,500,000 ریال RAM 2 GB
CPU 1 vCores
Storage 25 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 4 GB - ماهانه 3,500,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 60 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 6 GB - ماهانه 4,200,000 ریال RAM 6 GB
CPU 3 vCores
Storage 80 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 8 GB - ماهانه 5,000,000 ریال RAM 8 GB
CPU 4 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 12 GB - ماهانه 6,500,000 ریال RAM 12 GB
CPU 6 vCores
Storage 120 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید
IR Linux VPS 16 GB - ماهانه 8,500,000 ریال RAM 16 GB
CPU 8 vCores
Storage 160 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited (Upload8/Download1)
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!