{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی هلند

NL VPS 4 GB - ماهانه 3,500,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 60 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
NL VPS 6 GB - ماهانه 4,200,000 ریال RAM 6 GB
CPU 3 vCores
Storage 80 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
NL VPS 8 GB - ماهانه 5,000,000 ریال RAM 8 GB
CPU 4 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
NL VPS 12 GB - ماهانه 6,500,000 ریال RAM 12 GB
CPU 6 vCores
Storage 120 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
NL VPS 16 GB - ماهانه 8,500,000 ریال RAM 16 GB
CPU 8 vCores
Storage 160 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!