{{!----}} {{!----}}

سرور مجازی ترکیه

TR VPS 4 GB - ماهانه 3,800,000 ریال RAM 4 GB
CPU 2 vCores
Storage 40 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
TR VPS 6 GB - ماهانه 4,500,000 ریال RAM 6 GB
CPU 3 vCores
Storage 50 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
TR VPS 8 GB - ماهانه 5,800,000 ریال RAM 8 GB
CPU 4 vCores
Storage 70 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
TR VPS 12 GB - ماهانه 7,000,000 ریال RAM 12 GB
CPU 6 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید
TR VPS 16 GB - ماهانه 9,000,000 ریال RAM 16 GB
CPU 8 vCores
Storage 100 GB SSD
PORT 1 Gbps
Traffic Unlimited
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!