سرور اختصاصی ایران

[D10-410] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-430] HP 12 Core
 • 2×Xeon X5650 – 2.66 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 1x500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • نامحدود منصفانه Traffic
[D10-600] HP 12 Core
 • 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240 SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-610] HP 12 Core
 • 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2x500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-620] HP 12 Core
 • 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-630] HP 12 Core
 • 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×4TB HDD Enterprise Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-800] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240 SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-810] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-820] HP 16 Core
 • 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×4TB HDD Enterprise Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-830] HP 16 Core
 • 2×Xeon 2650v2 2.60 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1-10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-900] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×240GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-910] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-920] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz CPU
 • 32GB RAM
 • 2×4TB HDD Enterprise Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-930] HP 20 Core
 • 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-1000] HP 24 Core
 • 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-1100] HP 24 Core
 • 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
 • 64GB RAM
 • 2×1TBSSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-1200] HP 24 Core
 • 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
 • 128GB RAM
 • 2×1TBSSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-1300] HP 24 Core
 • 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz CPU
 • 256 GB RAM
 • 8×1TBSSD Storage
 • HW RAID
 • 1Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-2000] HP 28 Core
 • 2×Xeon E5-2695 V3 - 2.30 Ghz CPU
 • 64 GB DDR4 RAM
 • 2×500GB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-2100] HP 28 Core
 • 2×Xeon E5-2695 V3 - 2.30 Ghz CPU
 • 128 GB DDR4 RAM
 • 2×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-2200] HP 28 Core
 • 2×Xeon E5-2695 V3 - 2.30 Ghz CPU
 • 256 GB DDR4 RAM
 • 4×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic
[D10-2300] HP 28 Core
 • 2×Xeon E5-2695 V3 - 2.30 Ghz CPU
 • 256 GB DDR4 RAM
 • 8×1TB SSD Storage
 • HW RAID
 • 10 Gbps PORT
 • بی نهایت منصفانه Traffic