سرور اختصاصی ایران

[D10-110] HP 12 Core - ماهانه 11,100,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 1x240GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-120] HP 12 Core - ماهانه 14,190,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 1x500GB SSD Samsung
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-130] HP 16 Core - ماهانه 20,190,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650V2 - 2.60 GHz
RAM 96GB
Storage 1x500GB SSD Samsung
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-140] HP 16 Core - ماهانه 27,190,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650V2 - 2.60 GHz
RAM 96GB
Storage 1×1TB SSD Samsung
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-150] HP 20 Core - ماهانه 29,190,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2670V2 - 2.20 GHz
RAM 96GB
Storage 1×1TB SSD Samsung
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-160] HP 24 Core - ماهانه 31,190,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696V2 - 2.20 GHz
RAM 96GB
Storage 1×1TB SSD Samsung
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-500] HP Storage - ماهانه 39,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 32GB
Storage 2×4 TB Ent
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-510] HP Storage - ماهانه 49,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×8 TB Ent
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-520] HP Storage - ماهانه 69,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×12 TB Ent
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-530] HP Storage - ماهانه 79,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×14 TB Ent
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-540] HP Storage - ماهانه 109,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 4×14 TB Ent
RAID HW
PORT 10Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-600] HP 12 Core - ماهانه 16,025,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 2×240 SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-610] HP 12 Core - ماهانه 17,725,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 32GB
Storage 2x500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-620] HP 12 Core - ماهانه 24,525,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2620 - 2.00 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-800] HP 16 Core - ماهانه 21,975,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz
RAM 32GB
Storage 2×240 SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-810] HP 16 Core - ماهانه 25,375,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2650v2 2.60 GHz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-820] HP 16 Core - ماهانه 33,025,000 ریال CPU 2×Xeon 2650v2 2.60 GHz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-900] HP 20 Core - ماهانه 27,500,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 32GB
Storage 2×240GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-910] HP 20 Core - ماهانه 30,050,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-920] HP 20 Core - ماهانه 37,700,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2660v2 2.20 GHz
RAM 64GB
Storage 2×1TB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1000] HP 24 Core - ماهانه 40,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1100] HP 24 Core - ماهانه 54,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 64GB
Storage 2×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1200] HP 24 Core - ماهانه 64,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 128GB
Storage 2×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1300] HP 24 Core - ماهانه 102,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2696 - 2.50 Ghz
RAM 256 GB
Storage 4×1TBSSD
RAID HW
PORT 1Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-1500] HP 28 Core - ماهانه 47,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 64 GB DDR4
Storage 2×500GB SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2000] HP 28 Core - ماهانه 54,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 64 GB DDR4
Storage 2×500GB SSD EVO
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2100] HP 28 Core - ماهانه 90,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 64 GB DDR4
Storage 2×960GB PM1643 SAS SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2200] HP 28 Core - ماهانه 104,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 128 GB DDR4
Storage 3×960GB PM1643 SAS SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید
[D10-2300] HP 28 Core - ماهانه 124,000,000 ریال CPU 2×Xeon E5-2695v3-2.30Ghz
RAM 256 GB DDR4
Storage 4×960GB PM1643 SAS SSD
RAID HW
PORT 10 Gbps
Traffic بی نهایت منصفانه
سفارش دهید

ما را در شبکه های اجتماعی
دنبال کنید!

شروع گفتگو در واتساپ